Natural-silk, wool, cotton, flax (linen)…
Syntheitc-raton, polyester, nylon, spandex…